• 02993885713
 • ấp Lao Vên - xã Viên Bình - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng
 • Tin tức - Thông báo
 • Thông báo
 • A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018

  KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM GIÁO VIÊN

       Phụ lục 2

  PHÒNG GD & ĐT TRẦN ĐỀ

  ĐƠN VỊ TRƯỜNG THVB2

   

   
    
   

  Số: 67/QĐKTr-VB2

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Viên Bình, ngày 03 tháng 10  năm 2017

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên

  năm học 2017 – 2018

   

  HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG TIỂU HỌC VIÊN BÌNH 2

   

            Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại  Điều lệ trường Tiểu học ;

  Căn cứ  Hướng dẫn số 21/ HD-PGDĐT ngày 23/09/2013. V/v  hướng dẫn qui trình, nội dung và các biểu mẫu công tác kiểm tra nội bộ trường học;

   Căn cứ Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2017 - 2018 của trường  Tiểu học Viên Bình 2;

              Xét năng lực công tác của cán bộ, giáo viên.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

    Điều 1. Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên của Tiểu học Viên Bình 2  năm học 2017 – 2018;

  Điều 2. Ban kiểm tra nội bộ của TH Viên Bình 2, gồm các ông (bà ) có tên trong danh sách đính kèm;

    Các thành viên trong đoàn kiểm tra làm việc tại TH Viên Bình 2 từ ngày 9/10/2017  đến hết  ngày 13/10/2017;

  Điều 3. Việc kiểm tra được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra đã được quy định theo Luật Thanh tra, các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác thanh tra.

    Điều 4. Các bộ phận có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

   

  Nơi nhận                                                                  

  - Như Điều 4 (để thực hiện);

  - Lưu: VT.

  HIỆU TRƯỞNG

  (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

   

  DANH SÁCH

  Đoàn  kiểm tra hoạt dộng sư phạm trường  TH VB2

  ( Kèm theo Quyết định số 67/QĐKTr- VB2

  ngày 03/10/2017 của Hiệu trưởng trường TH VB2 )

   

  STT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Nhiệm vụ

  Kiểm tra GV lớp

  1

  Danh Hoàng Hồng

  PHT

  Trưởng đoàn

  1C ( Lâm Thươl )

  2B (Si Qual)

  3A2 (TrầnChang)

  2

  Trà Khanh

  TT tổ 1

  Thành viên

  3

  Trà Siêu

  TT tổ 3

  Thành viên

  4

  Thạch Thị Thanh Hương

  TT tổ 2

  Thành viên

  5

  Quách Khai Quảng

  TT tổ 5

  Thành viên

  6

  Trần Thanh Thắng

  TT tổ 4

  Thư ký

   

   

                

   


  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết
  Dự báo thời tiết
  Thời tiết Hà Nội